Všeobecné obchodní podmínky

Doplňkové obchodní podmínky po dobu trvání mimořádné situace v souvislosti s Covid-19

Vzhledem k současné mimořádné situaci v souvislosti s šířením Covid-19 přistupuje Evečerka k úpravě všeobecných obchodních podmínek tak, aby se minimalizoval fyzický kontakt mezi Zákazníkem a kurýrem při předání nákupu a omezilo se tak riziko šíření této nemoci.

Ustanovení těchto doplňkových podmínek (dále jen „DP“) mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Evečerks (dále jen „VOP“). Ostatní skutečnosti neupravené těmito DP, se nadále řídí VOP. Zkratky, tj. slova uvedená s počátečním velkým písmenem, mají stejný význam jako ve VOP, kde jsou definovány.

Tyto DP jsou platné a účinné do odvolání ze strany Evečerky.

I. Platba pouze předem online, v hotovosti kurýrovi(v nezbytných prřípadech)

II. Zákazníci v karanténě

Pokud je Zákazník v izolaci z důvodu nákazy Covid-19, případně v karanténě či se domnívá, že by mohl být nakažen touto nemocí, zavazuje se tuto skutečnost oznámit Evečerce tak, že ji uvede v poznámce před dokončením Objednávky.

II. Uzavření Smlouvy mezi Evečerkou a zákazníkem
2.1. Evečerka na internetovém portálu www.e-vecerka.cz propaguje službu/y a/nebo zboží, a to včetně hodnoty nabízené služby/eb a/nebo zboží. Ceny nabízeného zboží a/nebo služby/eb jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty.

2.2. Možnost uzavření Smlouvy na zboží a/nebo služby/eb eveerky za zvýhodněných podmínek a uvedenou cenu (v případě věrnostních a jiných akcí) zůstává v platnosti po dobu uvedenou na internetovém portálu www.e-vecerka.cz a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v konkrétní nabídce na internetovém portálu www.e-vecerka.cz

2.3. Zákazníkem objednané zboží a/nebo služby na internetovém portálu www.e-vecerka.cz jsou pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto VOP dále označovány jako „Nákup“.

2.4. Zákazník si je vědom zejména následujících povinností vůči evečerce a proto zaručuje následující:

a) je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

b) pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na internetovém portálu www.e-vecerka.cz takové zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18let,

c) veškeré údaje, které poskytuje evečerce, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

d) zaplacením ceny za Nákup neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Nákupu,

e) se před zahájením užívání internetového portálu www.e-vecerka.cz důkladně seznámil s těmito VOP, že je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi,

f) zboží na internetovém portálu www.e-vecerka.cz nekupuje jako podnikající osoba ani pro podnikající osobu, ani jej dále nebude prodávat třetím osobám (zejména alkoholické a/nebo tabákové výrobky).

2.5. Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník požadované množství zboží a/nebo nabízené služby a adresu, na kterou mu bude Nákup doručován, a případně sdělí informace důležité pro předání objednaného zboží (dále jen „Objednávka“). Kupní cena zboží v Objednávce je minimálně 150 Kč

2.11. Zákazník bere na vědomí, že Evečerka není povinna uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) a/nebo podmínky užití internetovém portálu www.e-vecerka.cz.

2.12. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.

III. Změna a Storno Objednávky

3.1. Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení internetovým portálem www.e-vecerka.cz, její změna je možná pouze, pokud se evečerka ozve telefonicky Zákazníkovi s tím, že objednané zboží již není na skladě. 

3.2. Zákazník je ve změně i ve stornu Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo účtu pro vrácení ceny Nákupu.

3.3. V případě storna Objednávky dle výše uvedeného bude již zaplacená kauce Nákupu poukázána na účet Zákazníka uvedený ve stornu Objednávky (nebude-li storno takový údaj obsahovat, pak na účet, z něhož byla provedena platba na zaplacení ceny Nákupu) a pokud evečerka zboží již vyexpedoval, je Zákazník povinen zaplatit storno poplatek ve výši kupní ceny zboží z Objednávky, na jehož zaplacení je evečerks oprávněna započíst si odpovídající část z ceny Nákupu.

IV. Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží

4.1. Reklamace zboží. Zákazník je povinný/á předané zboží z Objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě reklamovat evečerce na potvrzení o předání zboží. Pokud zboží (zejména jídlo) při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, a to např. propadla expirační doba anebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned příslušné osobě, která mu jej za evečerku předala. Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nereklamoval zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu).